English

Once upon a time (ժուկով-ժամանակով) there lived a king. This king announced (հայտարարեց) throughout the land:

“I will give half my kingdom (թագավորությանս կեսը) to the man who can tell a lie that I can agree that is a lie.”

Читать далее «English»

English

 1. I talked to Jane an hour ago.
 2. We played tennis last Sunday.
 3. He phoned me two hours last.
 4. It rained yesterday.
 5. They travelled by plane last month.
 6. I walked the dog five hours last.
 7. I listened to music last night .
 8. He worked in London last year.
 9. We played tennis yesterday.
 10. Tim cooked dinner last Monday.

4

 1. Yersterday my family and I visited my garndparents.

2. My mum helped my grandma with the housework.

3. My dad cleaned the windows. My brother and

Սեպտեմբերից — դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն

cropped-435ef43f-1f40-4d3c-b106-ff30007f338f.jpeg

Читать далее «Սեպտեմբերից — դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն»

English 44-48

2.

1) Mike loves basketball.

2) My brother and i go to school at 8 o’clock.

3) Carlos play the guitar very well.

4) We help our mum with the cooking.

5) I drink millk for breakfast.

6) My mum wear a uniform at work.

3.

1) They does not go to school.

2) We does not swim very well.

3) He does not watch TV every day.

4) You does not live in Englad.

4.

1) They does’t go to school.

2) We does’t swim very well.

3) He does’t watch TV every day.

4) You does’t live in Englad.

5.

1) The children don’t get up late.

2) I don’t read comics.

3) it doesn’t snow in summer.

4) My brother don’t like fish.

5) You don’t drink milk.

The House

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

Պարոն և Տիկին Սմիթերը ունեն մեկ տղա և մեկ աղջիկ։ Որդու անունը Ջոնն է: Դստեր անունը Սառա է: Սմիթներն ապրում են տանը: Նրանք ունեն հյուրասենյակ: Նրանք հեռուստացույց են նայում հյուրասենյակում: Հայրը խոհանոցում կերակուր է պատրաստում: Նրանք ուտում են ճաշասենյակում: Տունն ունի երկու ննջասենյակ: Նրանք քնում են ննջասենյակներում: Նրանք իրենց հագուստները պահում են պահարանում: Կա մեկ սանհանգույց: Նրանք լվանում են իրենց ատամները լոգարանում: Տունն ունի պարտեզ: Ջոննը ու Սառան խաղում են պարտեզում: Նրանք ունեն շուն: Ջոննը ու Սառան սիրում են խաղալ շան հետ:

My name is John

Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in New York. My favorite courses are Geometry, French, and History. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It’s my second year in college now. I love it!

I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together.

I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My Mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them, too!

meet-հանդիպել

student-ուսանող

favorite-սիրված

courses-դասնթացներ

Geometry-երկրաչափություն

History-պատմություն

friendly-ընկերական

Ivy-բաղեղ

Street-փողոց

campus-համալսարան

share-բաժանել

other-այլ

younger-երիտասարդ

parents-ծնողներ

mulberry-թթի

Sometimes-երփեն

always-ընդմիշտ