Easter in England

Easter in England

People in England usually go to church on Easter. Easter eggs are important in Britain, too. They are a symbol of rebirth in most cultures. People decorate them with different colours using special techniques. Children believe that the Easter Rabbit hides the eggs in the garden. A traditional food is Roast lamb for dinner on Easter Day.

SYMBOLS OF EASTER

Many of the symbols and traditions of Easter are connected with renewal, birth, good luck and fertility.

THE CROSS

Of course as it is a Christian festival one of the main symbols is a cross.

PALMS

The week of Easter begins on Palm Sunday. Why Palm Sunday? So, when Jesus arrived in Jerusalem on what is now known as Palm Sunday, people welcomed him with palm branches carpeting the streets and waving them. 

EASTER EGGS

Easter eggs are a very old tradition going to a time before Christianity. Eggs after all are a symbol of spring and new life.

Exchanging and eating Easter eggs is a popular custom in many countries. In the UK before they were replaced by chocolate Easter eggs real eggs were used, in most cases, chicken eggs. The eggs were hard-boiled and dyed in various colors and patterns. The traditionally bright colours represented spring and light. 

In many places people play this game. They hold an egg in the palm of the hand and bang against the opponent’s egg. The loser is the one whose egg breaks first.

Nowadays people give each other Easter eggs made of chocolate, usually hollow and filled with sweets. 

THE EASTER BUNNY

Rabbits have always been a symbol of Easter

In the UK children believe that if they are good the «Easter Bunny » will leave (chocolate) eggs for them.

HOT CROSS BUNS

Hot cross buns, now eaten throughout the Easter season, were first baked in England to be served on Good Friday. They are small and there is a cross on them.

Բառապաշար

Թեստ 3

Ջանի Ռոդարի
Ջելսոմինոյի արկածները

Մի անգամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝  բոլոր տանձերը հասել են: Տանձերը, ախր, միշտ այդպես են. ոչ ոքի ոչինչ չեն ասում, բայց իրենց համար հասնում են, և մի գեղեցիկ օր էլ տեսնում ես՝արդեն հասել են, ու եկել է քաղելու ժամանակը:

«Ափսոս, որ սանդուղք չեմ վերցրել հետս,- մտածեց Ջելսոմինոն: — Արի գնամ, տանից սանդուղք բերեմ ու մի հատ էլ երկար ձող՝ վերևի ճյուղերից տանձը թափ տալու համար»:

Բայց այդ պահին  նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր քմահաճույք. «Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

Եվ, այսպես որոշելով, նա կանգնեց ծառի տակ ու ոչ կատակ, ոչ լուրջ ճչաց.

-Է՜յ, տանձեր, հապա մի ցած թափվեք:

«Թը՛փ-թը՛փ-թը՛փ»,- պատասխանեցին տանձերը՝ անձրևի նման ցած թափվելով:

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին և նույն բանը կրկնեց: Ամեն անգամ, երբ նա գոռում էր՝ «թափվե՛ք», տանձերը ճյուղերից այնպես էին պոկվում, կարծես հենց դրան էին սպասում:

Ջելսոմինոն շատ ուրախ էր դրա համար:

«Այսպես ես ահագին ուժ կխնայեմ,- խորհում էր նա,- ափսոս, որ առաջ չէի մտածել այս մասին»:

Մինչ Ջելսոմինոն շրջում էր իր պարտեզում ու այդ ձևով հավաքում տանձերը, հարևան արտում քաղհան անող մի գյուղացի տեսավ նրան: Նա տրորեց աչքերը, քիթը կսմթեց և, երբ համոզվեց, որ տեսածը երազ չէ, վազեց կնոջ մոտ.

-Գնա, մի տես ̀ ինչ է կատարվում,- դողալով ասաց նա կնոջը,- ես համոզված եմ, որ Ջելսոմինոն չար վհուկ է:

-Ի՜նչ ես ասում. նա բարի, սուրբ ոգի է:

Մինչ այդ ամուսինները բավական խաղաղ էին  ապրել, բայց այստեղ նրանք կպան իրար: Հանկարծ ամուսնու գլխում մի միտք ծագեց.<<Արի հարևաններին կանչենք: Թող նրանք էլ նայեն Ջելսոմինոյին, տեսնենք ̀ ի՞նչ կասեն>>:

Հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ կնոջը: Նա դեմ չէր մի ավելորդ անգամ շաղակրատելու հնարավորություն ստանալուն, դրա համար էլ մի ակնթարթում անհետացավ:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին: Բնակիչները բաժանվել էին երկու մասի: Մի մասը պնդում էր, թե Ջելսոմինոն բարի ոգի է, իսկ մյուսներն ապացուցում էին, թե նա չար կախարդ է:

 1. Տեքստի 4  բառերում  տառի փոխարեն  վանդակ  է  դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը ̀  լարացնելով բաց թողած տառերը:

անգամ

երբ

սուրբ

ավելորդ

 1. Բնագրից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ,  բաժանի՛ր բաղադրիչների:

      

Ակնթարթ-ակն-թարթ

Քմահաճույք-քիմ-ա-հաճ (ույք)

Շրջակայք-շրջ-ա-կայք

Քաղհան-քաղ-հան

 1. Տեքստից դու՛րս  գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/ աստիճան-   սանդուղք

բ/ սիրուն- գեղեցիկ

գ/ բղավել- ճչալ

դ/ դաշտ- արտ

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ քաղհան – բարդ 

բ/ չար – պարզ

գ/ երազ  — ածանցավոր

դ/տանձ — պարզ

 • Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/հարևան
բ/ ճյուղ

գ/ ծառ

դ/ամուսին

 1. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված:

ա/ պարտեզ – գոյական

բ/ տանձ – գոյական   

գ/ առավոտյանգոյական   

դ/  միտք – գոյական

 1. Տեքստից ընտրի՛ր չորս բառ (ոչ բայ) և դարձրու՛  բայեր:

Երկար-երկարել

Լուրջ-լրջանալ

Կատակ- կատակել

Փոքր-փոքրանալ

 1. Որ՞ն է տրված նախադասության ենթական.

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին: 

Ջելսոմինոն (ենթակա)

 1. Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և հարցական նախադասություն:

Պատմողական

Մի անգամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝  բոլոր տանձերը հասել են: Տանձերը, ախր, միշտ այդպես են. ոչ ոքի ոչինչ չեն ասում, բայց իրենց համար հասնում են, և մի գեղեցիկ օր էլ տեսնում ես՝արդեն հասել են, ու եկել է քաղելու ժամանակը:

Հարցական

Հանկարծ ամուսնու գլխում մի միտք ծագեց.<<Արի հարևաններին կանչենք: Թող նրանք էլ նայեն Ջելսոմինոյին, տեսնենք ̀ ի՞նչ կասեն>>:

 1. Կետադրի՛ր տեքստում ընդգծված նախադասությունը:

Դեռ արևը մայր չէր մտել, երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին:

 • Դո՛ւրս գրիր Ջելսոմինոյին բնութագրող արտահայտություններ:
 • Չար վհուկ, բարի, սուրբ ոգի, չար կախարդ:
 1. Ո՞րն էր Ջելսոմինոյի հիմնական նպատակը.  

ա/ ահագին ուժ խնայելը

բ/ բարձր ձայն ունենալը

գ/ ճյուղերից տանձեր թափելը

դ / սանդուղք բերելը

 1. Ի՞նչ միտք ծագեց Ջելսոմինոյի մտքում:

«Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

 1. Ինչո՞ւ էր բնակիչների մի մասը Ջելսոմինոյին համարում չար վհուկ, մյուս մասը՝ բարի ոգի:

Քանի որ նրա արարքները անսովոր, տարօրինակ, զարմանալի էին:

 • Ինչո՞ւ հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ գյուղացու կնոջը:
 • Քանի որ նա դեմ չէր մի ավելորդ անգամ շաղակրատել:

                                       

Ամսի 16

 • Կարդա՛ Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ Կարդացել եմ
 • Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր

Դալկանալ- գունատվել, սալարած-թուլացած, տարաժամ- վաղաժամ, անժամանակ, ծերպ-ճեղք, ծակ, թուխպ-մշուշ, մառախուղ, մեջեմեջ-միմյանց հետ, արևակեզ-արևառ, արևոտ, շուշտիկ-թեթևամիտ,խելառ, ուշքը անցնել-ուշագնաց լինել, մճրվել-ամաչել, պահնորդ- պահակ,պահապան, կոկ-հարթ, կոկիկ:

 • Դո՛ւրս գրիր առակին համապատասխան առած-ասացվածքներ (2-3 առած): Ով աշխատի, նա կուտի: Ամառվա փուշը, ձմեռվա նուշն է: Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես:
 • Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը ու կարմիրով ներկի՛ր:

Մրջյուն, աշխարհ,  հանկարց,  համբուրել, զարթնել:՝