Մայրենի

1. Գրի´ր բառամիջումէ ունեցող  5 բառ  (է-ե-ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ) :

Օրինակ՝  ամենաէժան, …

էժան, երազ, երկաթ, էջմիածին, էրեբունի, էջ, էշ,  եմ, ես, ենք,

2.Գրի´ր բառամիջումօ  ունեցող  5 բառ  (օ-ո-ի ուղղագրությունը տե՛սայստեղ:

Օրինակ՝ անօգնական, …

օդ    օր    օրեն   օծ     օգնել

Մշուշների շղարշի տակ

Անգի՛ր սովորիր  նաև Համո Սահյանի «Մշուշների շղարշի տակ…» բանաստեղծությունը:

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Առաջադրանքներ

 1. Կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր:

խաշամն-վիշապագալար արմատները, որ շրջանաձև խորանալով խաշամած հողում՝ ապահովում էին։

Անհամարձակ-համարձակություն չունեցող։

Որոտալու-քո ձայնը թող որոտալ

Կծկվել- խեղճանալ

2. Կանաչով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:

Մշուշների-Ծովային մշուշների և ծխակերպ մառախուղի գիտակները․․․

Շղարշի-կաթնագույն շղարշի նման:

Քամու-քամու ջաղաց է, էլի՛, անիծածը:

3. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում

4. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում,

բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում:

խշխշում, որոտալու,

Մայրենի

1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞տառ, քանի՞հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև, ոզնի, ոհմակ, հրեղեն, երախտամոռ, տերև, հարևան, եղանակ, սեղան, երազ:

Արև-3տառ, 4հնչյուն։ Ոզնի-4 տառ, 5հնչյուն։ Ոհմակ-5տառ, 6հնչյուն։ Հրեղեն-6տառ, 8հնչյուն։ Երախտամոռ-9տառ, 10հնչյուն։ Տերև-4տառ, 6հնչյուն։ Հարևան-6տառ, 7հնչյուն։ Եղանակ-6տառ, 7հնչյուն: Սեղան-5տառ, 5հնչյուն: Երազ-4տառ, 5հնչյուն:

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3)-ա-րա-հետ, կածան (2)-կա-ծան, հերոս (2)հե-րոս, բերանբաց (3)բե-րան-բաց, արկածային

(4)ար-կա-ծա-յին, արդարադատ (4)ար-դար-ադ-ատ, կարգապահ (3)կար-գապ-ահ, հերթական (3)հեր-թակ-ան,

մատակարարել (5)մա-տա-կա-րա-րել, ազատասեր (4)ազ-ատ-աս-եր: