Մաթեմատիկա16.04.2020

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 – հարյուր քսանյոթ հազար  հինգ հարյուր վաթսունինը

368.208 – երեք հարյուր հազար վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր իննսունվեց հազար երեք հարյուր ութսուներկու

915.874 – ինը հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 – ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութսուներեք

748.317 –յոթ հարյուր քառասունութ հազար երեք հազար տասնյոթ

Читать далее «Մաթեմատիկա16.04.2020»