Синоним

Цветок-растение                 Приятель-друг

Платье-наряд                        Про тивник-враг

Ласковый-добрый               Салдат-воин

Плакать-рыдать

Храбрый-смелый

 

siple present

եթե բառը ավարտվում է  ss, ch, sh, x, o   տառերով ապա he, she, it- ի ժամանակ ավելանում է  es օրինակ he kisses. his mother every morning. my father watches TV every evening.

she finishes her exercises. My brother goes to school every day. եթե բառը ավարտվում է y- տառով he, she, it-ի ժամանակ y. դառնում է i, ավելանում է es. Օրինակ she cries. բայց եթե y-ից առաջ ձայնավոր է, բառին ավելանում է միյաին s. օրինակ he plays

he swims. he studies. he goes. it flies